Тематика наукових досліджень

Орієнтовні теми кваліфікаційної роботи магістра

 1. Організація і методика обліку, аналізу і контролю розрахункових операцій (на прикладі ПрАТ «Буяликський комбінат хлібопродуктів»)
 2. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту необоротних активів (на прикладі ТОВ «Виноробний завод «Ударний»)
 3. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту основних засобів (на прикладі ТОВ «Виноробний завод «Ударний»)
 4. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків за зовнішньоекономічними операціями (на прикладі ТОВ «Чорноморська іграшка»)
 5. Організація і методика обліку, аналізу та контролю запасів (на прикладі ЗАТ «Одесакондитер»)
 6. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів (на прикладі ЗАТ «Одесакондитер»)
 7. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту грошових коштів (на прикладі ТОВ «Чорноморська іграшка»)
 8. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат діяльності (на прикладі ТОВ «Форес»)
 9. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунку з покупцями і замовниками (на прикладі ТОВ «Ресторан «Фрателлі»)
 10. Напрями вдосконалення організації та оплати праці на підприємствах галузі
 11. Кадрова політика та її вплив на результати діяльності підприємств галузі
 12. Розробка заходів з підвищення ефективності використання і відтворення робочої сили на підприємствах галузі
 13. Розробка (удосконалення) системи стимулювання працівників підприємств
 14. Управління персоналом підприємства
 15. Ресурсний потенціал підприємств та шляхи підвищення ефективності його використання
 16. Інтелектуальний капітал як стратегічний ресурс підприємств
 17. Економічна ефективність використання нематеріальних ресурсів підприємств
 18. Ефективність використання та відтворення основних виробничих фондів підприємств галузі
 19. Механізм формування виробничої програми підприємств
 20. Амортизаційна політика підприємства та її вплив на результати господарської діяльності
 21. Форми фінансування відтворення основних фондів підприємств та оцінка їх ефективності
 22. Економічна ефективність використання матеріальних ресурсів підприємств
 23. Економічна ефективність використання енергетичних ресурсів підприємств
 24. Управління оборотними коштами підприємств
 25. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств
 26. Стан та шляхи покращення сировинної зони підприємств
 27. Економічна ефективність використання позикових коштів на підприємствах
 28. Економічна ефективність використання власних коштів підприємств
 29. Організаційно-економічні важелі управління якістю продукції на підприємствах
 30. Розробка стратегії оновлення продукції на підприємствах
 31. Управління витратами підприємств
 32. Шляхи та фактори підвищення прибутковості виробництв
 33. Методи ціноутворення в сучасних умовах господарювання
 34. Цінова політика підприємств в галузі та напрямки її удосконалення
 35. Організація (удосконалення) маркетингової діяльності підприємств
 36. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 37. Методи оцінки інвестиційних (інноваційних) програм та проектів
 38. Формування інвестиційної (інноваційної) стратегії підприємств
 39. Вимір та оцінка інвестиційної привабливості підприємств ….. галузі харчової промисловості
 40. Формування (управління) інвестиційного потенціалу підприємств
 41. Формування (управління) інформаційного потенціалу підприємств
 42. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств
 43. Розробка cтpaтeгії реструктуризації (злиття, поглинання, дроблення тощо) підприємств
 44. Економічна ефективність створення кластерів
 45. Економічна ефективність агропромислової інтеграції підприємств
 46. Економічний механізм адаптації підприємств до зовнішнього середовища
 47. Концентрація (спеціалізація, комбінування, кооперація) як засіб підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств
 48. Формування (управління) техніко-технологічного потенціалу підприємств
 49. Економічний механізм забезпечення сталого розвитку підприємств
 50. Шляхи фінансово-економічного оздоровлення підприємств
 51. Оцінка ринкової вартості підприємств
 52. Вимір рівня і шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств (продукції)
 53. Оцінка впливу фінансових ризиків на господарську діяльність підприємств
 54. Управління ризиками господарської діяльності на підприємствах
 55. Дослідження і прогнозування кон’юнктури ринку
 56. Прогнозування науково-технічного прогресу на різних рівнях господарювання
 57. Оцінка впливу макроекономічних факторів на виробничо-господарську діяльність підприємств
 58. Економічна ефективність виробництва на підприємствах
 59. Вимір та оцінка економічного потенціалу підприємств